Общност, Политики

Ако дадете на жената вдъхновение и причина да иска да постигне нещо, от там нататък тя може да постигне всичко

Даването на глас на жените да говорят със своите собствени думи за предизвикателствата, но и за надеждите, които имат, е форма на овластяване.

Импровизирана изложба с цитати от проведените биографични интервюта с жени от България посрещна  участниците  в представянето на аналитичния доклад „Гласовете на жените“, реализиран от Фондация „Екатерина Каравелова“.  В пространство за култура и социални инициативи във Велико Търново ТАМ среща си дадоха представители на местната власт, на граждански организации, ученици и студенти с интерес към темата за проблемите на жените и равнопоставеността.

Модератор бе Весислава Желева, част от доброволческия екип на ТЯ във Велико Търново към Фондация „Екатерина Каравелова“, а в панелите се включиха Теодора Крумова, програмен директор на Център Амалипе, Марияна Георгиева, психолог и образователен експерт, Наталия Петкова, управител на Комплекс за социални услуги „ТЪРНОВГРАД“ и Маргарита Спасова, експерт застъпничество към Фондация „Екатерина Каравелова“.

Изследване на нуждите и проблемите на жените в България

„Даването на глас на жените да говорят със своите собствени думи за предизвикателствата, но и за надеждите, които имат, е форма на овластяване. Нашият 7-годишен опит в работата в подкрепа на жените и наблюденията, че позоваването само на статистически данни пропуска да отрази ежедневните предизвикателства и системните неравенства, с които се сблъскват жените в страната е мотивацията на фондацията да направи това изследване.“, сподели пред присъстващите Маргарита Спасова. В експозето си тя очерта и основните предизвикателства, идентифицирани в анализа. Според нея популяризирането на резултатите от анализа не целят само вземане на мерки на ниво публични политики за решаване на най-сериозните проблеми, идентифицирани при разговорите с жените. То може да е основа на бъдещи изследвания в тази област и като принос към изследванията на жените и равенството на половете.

Гласовете на ромските жени

Според Теодора Крумова, ако искаме да подкрепим една жена, трябва да ѝ дадем вдъхновение и причина да иска да постигне нещо, а от там нататък тя може да постигне всичко. Програмният директор на Център Амалипе изрази своето убеждение в значението на общностната работа и на това, че жените на местно ниво могат да участват активно и качественото в правенето на политики и това да бъде форма на тяхното овластяване. Голяма е и значимостта на образователните медиатори, които имат силна роля за подкрепата на ромските жени по места и работят за тяхното овластяване и за превенцията на домашното насилие. Илюстрация за значението на личния пример и ролевите модели бе и разказаната лична история на ромска жена от Добрич, която успява да промени живота си, а днес се е посветила на това да помага на други момичета и жени. Според Теодора Крумова гласовете на ромските жени често остават невидими в статистическите изследвания, а проблемите, с които се сблъскват те трудно могат да бъдат разбрани през статистически данни.

Насилието като обществен проблем

Домашното насилие в страната е голям и сериозен проблем и никой не е защитен независимо от пол, възраст и етнос, но жените по-често стават негови жертви, подчерта Наталия Петкова. Като управител на Комплекса за социални услуги „ТЪРНОВГРАД“ и сблъскващ се с трудностите в работата с жени, преживели насилие, тя описа различните му видове, в това число и психологическото, което често остава неразпознато, но може да е много страшно. Наталия Петкова акцентира и върху  причините, които спират преживелите го да потърсят помощ. Сред тях страхът, който жертвите на насилие често изпитват, обществената стигма и икономическата зависимост, патриархалните норми, които пазят насилниците, особено когато са с висок социален статус.

Ролята на средата и образованието

Обществото е склонно да обвинява жертвата, че сама си е виновна или си го е търсила, така Марияна Георгиева се включи в дискусията и описа един триъгълник на насилническите взаимоотношения „насилник-жертва-спасител“ и механизмите, по които може да се влиза от роля в роля. Психологът и образователен експерт разви и темата за връзката между бедността и образованието и това как лошите материални условия се отразяват негативно на развитието на децата, а образователната система в България често пъти не само не успява да преодолее неравенствата, но дори ги задълбочава. Марияна Георгиева обърна внимание и на това как все още послушанието е ценност и основното, което се очаква от децата е да са послушни, като участничките в разговора се съгласиха, че то се очаква в още по-голяма степен от момичетата и бидейки учени на послушание, те не развиват умения да отстояват себе си.

Динамичната и конструктивна дискусия по аналитичния доклад „Гласовете на жените в България“, реализиран от Фондация „Екатерина Каравелова“ даде и ключово послание към обществото – важно е да се говори за проблемите, а не да се замитат под килима. Защото когато повече хора започнат да говорят за нещо, то започва да се променя.

Екипът на фондацията благодари на панелистките и на всички гости на събитието, които взеха активно участие и допринесоха за това гласът на жените да бъде чут!

Следващото събитие за представяне на аналитичния доклад „Гласовете на жените в България“ ще се проведе на 15 юни в гр. Варна.

*Аналитичният доклад „Гласовете на жените в България“ е резултат от проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП https://www.activecitizensfund.bg

Цялата отговорност за съдържанието на доклада се носи от Фондация „Екатеринa Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че докладът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.