Политики

Фондация „Екатерина Каравелова“ работи в три основни направления „Общност” чрез социалния формат „ТЯ в България“, „Развитие” чрез програмата за личностно развитие „ТЯ съм АЗ“ и „Политики”.

Дейностите по направление „Политики“ се развиха като естествено продължение на общностната работата на организацията. Много пъти по време на събития сме получавали въпроси дали можем да адресираме различни проблеми, които засягат жените и ние го правим чрез участие в обществени консултации, подготовка на становища и доклади относно равнопоставеността на жените и мъжете в страната.

Застъпническата ни дейност е базирана на убеждението, че жените имат важна роля по въпросите на мира и сигурността, както и по отношение на всички други теми от дневния ред на обществото. През 2019  взехме активно участие в работната група „Жени, мир и сигурност“ към Министерство на външните работи.

Като член на работната група фондацията се застъпи за поставяне на специален акцент върху нуждите на бежанците и жените мигранти в България, както и за разработване на програма за обучение и овластяване на жени от ромски и български произход, за да могат да бъдат медиатори в съответните общности, когато възникне етническо напрежение. Първият български национален план за действие относно Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН беше приет през март 2020 г. Планът отчита уязвимостта на жените мигранти и бежанки и включва специални разпоредби за измерението по пол в политиките за интеграция. 

През 2021 участвахме активно в обществени консултации, като подготвяхме становища и се застъпвахме за повече внимание към темата с ниското участие на жените в политиката. Станахме член на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет и на Регионален съвет за развитие за Южен централен регион към МРРБ. Публикувахме доклад на тема „Участие на жените в политиката в България“ и започнахме работа по социологическо проучване на нуждите и проблемите на жените в страната.