Изследване на нуждите и проблемите на жените

Изследване на нуждите и проблемите на жените

Липсата на задълбочени социологически изследвания на проблемите и нуждите на жените в България прави невъзможно провеждането на целенасочени и последователни политики за насърчаване на равнопоставеността. Това се наблюдава в предложения Проект за Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030, за който фондация „Екатерина Каравелова“ публикува своето критично становище, тъй като считаме, че не предлага адекватни решения за реалните проблеми на терен. 

Позоваването единствено на статистически данни от НСИ и Евростат пропуска да отрази ежедневните предизвикателства, нормализирани неравенства и интерсекционална дискриминация, с които се сблъскват жените от цялата страна, с които ние ежедневно работим. Опитът ни показва, че проблемите далеч на приключват само с темата за домашното насилие, но много от тях остават невидими и неразпознати. В периода 2021 – 2023 фондация Екатерина Каравелова ще проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната. 

Ще бъдат проведени 42 дълбочинни биографични интервюта и ще бъде публикуван аналитичен доклад. Ще бъдат публикувани три допълнителни доклада разглеждащи темата за участието на жените в политиката в България. 

Проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).
Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.