Политики

Гласовете на жените в България – представяне на аналитичен доклад и дискусия в Габрово

Какво е да си жена в България? Вече 7 години Фондация „Екатерина Каравелова“ дава глас на жените в страната и работи за това той да бъде чут.

Опитът показва, че липсата на задълбочени изследвания на проблемите и нуждите на жените прави невъзможно провеждането на целенасочени и последователни политики за насърчаване на равнопоставеността. Позоваването единствено на статистически данни пропуска да отрази ежедневните предизвикателства, нормализирани неравенства и интерсекционална дискриминация, с които се сблъскват жените от цялата страна.

Именно по тази причини последните 18 месеца работихме по изследване, което да даде глас на жените в България по един структуриран начин, така че той да бъде взет предвид и да допринесе за разработването на политики и мерки, адресиращи предизвикателствата.

Анализът открои някои системни проблеми, като основните са липсата на реална равнопоставеност на жените на пазара на труда, бедността, дискриминацията, насилието в различните му форми, натискът на средата и стереотипите по отношение на пола. С тях са свързани и ключовите потребности на интервюираните жени – от равно третиране, от сигурност – както финансова или професионална, така и лична, от подходяща среда, от лично пространство и други.

Първото официално представяне на доклада „Гласовете на жените в България“ ще бъде в гр. Габрово на 21 март (вторник) от 18:00 часа в Дом на хумора и сатирата. Събитието ще даде възможност идентифицираните проблеми в живота на жените да бъдат поставени в местен контекст и ще създаде пространство за дискусия и търсене на решения.

Темите от доклада ще дискутираме с:

  • Габриела Гатева – магистър психолог, автор на статии и научни публикации
  • Маргарита Доровска – куратор и културолог, директор на Музей „Дом на хумора и сатирата“
  • Росица Йонкова – областен координатор на КНСБ

Докладът може да бъде изтеглен от тук.

Аналитичният доклад „Гласовете на жените в България“ е резултат от проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП https://www.activecitizensfund.bg

Цялата отговорност за съдържанието на доклада се носи от Фондация „Екатеринa Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че докладът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.