Политики

Гласовете на жените в България – представяне на аналитичен доклад и дискусия във Велико Търново

Какви са проблемите и нуждите на жените в България? Вече 7 години Фондация „Екатерина Каравелова“ дава глас на жените в страната и работи за това той да бъде чут.

Опитът показва, че липсата на задълбочени изследвания на проблемите и нуждите на жените прави невъзможно провеждането на целенасочени и последователни политики за насърчаване на равнопоставеността. Позоваването единствено на статистически данни пропуска да отрази ежедневните предизвикателства, нормализирани неравенства и интерсекционална дискриминация, с които се сблъскват жените от цялата страна.

Именно по тази причини последните 18 месеца работихме по изследване, което да даде глас на жените в България по един структуриран начин, така че той да бъде взет предвид и да допринесе за разработването на политики и мерки, адресиращи предизвикателствата.

Анализът открои някои системни проблеми, като основните са липсата на реална равнопоставеност на жените на пазара на труда, бедността, дискриминацията, насилието в различните му форми, натискът на средата и стереотипите по отношение на пола. С тях са свързани и ключовите потребности на интервюираните жени – от равно третиране, от сигурност, както финансова и професионална, така и лична, от подходяща среда, от лично пространство и други.

Така идентифицираните проблеми ще поставим в местен контекст и ще дискутираме във Велико Търново. В неформалната обстановка на пространството за култура и социални инициативи ТАМ ще търсим решения заедно с гостите на събитието и три активни жени от града:

  • Теодора Крумова – съосновател и програмен директор на Център Амалипе. Повече от 20 години работи по проблемите на образователната интеграция на ромските деца и младежи, постигането на равнопоставеност и овластяването на ромските жени, както и за включването на въпросите на ромската общност в местните, национални и европейски политики.
  • Марияна Георгиева – психолог и образователен експерт, носителка на отличието „Образователен лидер“ 2021 за утвърждаването на иновативния модел „Активно учителство“ на МИМО „Интераула“. Има интереси в областта на професионалното развитие на учителите, превенцията на отпадането от училище, учителското лидерство и връзките между образование и бедност.
  • Наталия Петкова – управител на Комплекс за социални услуги “ТЪРНОВГРАД”. Работи в социалната сфера от 2011 г., когато започва като социален работник в Център за настаняване от семеен тип, а през 2015 г. става управител на Кризисен център за деца жертви на трафик и насилие, с. Балван.

Модератор на дискусията ще бъде Весислава Желева, част от доброволческия екип на ТЯ във Велико Търново към Фондация „Екатерина Каравелова“.

Очакваме Ви на 17 май от 19:00 часа в пространството на TAM, ул. Велчо Джамджията № 16, гр. Велико Търново.

*Аналитичният доклад „Гласовете на жените в България“ е резултат от проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП https://www.activecitizensfund.bg

Цялата отговорност за съдържанието на доклада се носи от Фондация „Екатеринa Каравелова” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че докладът отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.