Политики

Равнопоставеност на работното място: Практиката на Монделийз България

Мисията на Фондация „Екатерина Каравелова“ е да подкрепя развитието на жените в България – личностно и обществено чрез авторски програми за личностно развитие и обучения по активно гражданско участие. Опитът, който придобихме през годините, ни научи, че е от ключово значение освен да работим на терен, да се застъпваме и за политики за равнопоставеност на половете, базирани на данни и доказателства.

В серия от няколко интервюта ви запознаваме с политиките и практиките на компании носители на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжетe, който се връчва ежегодно от Министерството на труда и социалната политика.

Разговаряме по темата с Веселина Стайкова от Монделийз България. 

Монделийз България е носител на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжетe за 2020 година. Какви са вътрешните политики, които прилагате и Ви помогнаха да постигнете това?

На пръв поглед, всяка една организация има своята политика, разбиране и отношение към темата равноправие. Когато човек се вгледа, вижда, че тези политики винаги са водени от универсалния принцип за равнопоставеност, а именно: отнасяй се към другите, така като искаш да се отнасят към теб. В Монделийз силно вярваме, че всеки заслужава равен шанс за успех на базата на своя принос, талант и отдаденост. Ние ценим разнообразието на работното място и като бизнес можем само „печелим“ от различието в нашите екипи, тъй като то води до различие в идеите, предложения за подобряване и климат на споделеност. Разнообразието изисква да бъдем открити и да приветстваме хората независимо от раса, цвят, религия, пол, години, етническа или национална принадлежност, наличие на увреждане, сексуална ориентация, генетична информация или всякаква друга законно защитена личностна характеристика или статус. Чрез споделен ангажимент към отворена и приобщаваща култура в компанията, ние продължаваме да работим за такова място на работа, което не само ще привлече най-добрите таланти, но ще доведе до постигане на най-добрите резултати. Затова ние вярваме в работното място, където различията се приемат и оценяват, и всеки може да бъде автентичен, да изразява себе си свободно и без притеснения. 

Преди пет години компанията поднови ангажиментите си да работи в посока на равнопоставеност между половете, за разнообразието и приобщаването чрез три основни приоритета: повече жени лидери; приобщаващо работно място без пристрастия; създаване на активна и разнородна общност. Още през 2019 г. внедрихме програми и практики, за да обхванем трите цели, заложени във философията на Монделийз, изразяваща тази равнопоставеност.

Сред различните ни вътрешни политики и различни практики, можем да споделим, че отвъд процентите за равенство между половете, които компанията си е поставила, ние акцентирахме още по-силно върху темата за равнопоставеността между мъжете и жените във всичките ни вътрешни дискусии. Неизменно при процесите ни по привличане на таланти водещо е Diversity, Equity & Inclusion като линия на поведение в компанията, и като част от нашето корпоративно ДНК.

Работно място без предразсъдъци: Гъвкавият работен модел е критична част от изграждането на съвременна култура на растеж, позволяваща на всички нас да вършим работата си, където и когато сме в най-добрата си форма. Редица изследвания също показват, че гъвкавостта на работното място е една от основните причини служителите да изберат да останат при настоящия си работодател. Затова Монделийз се съсредоточава и върху тази възможност като допълнителен катализатор за подпомагане на равнопоставеността между половете и многообразието на личностите. Нашата амбиция е да създадем отворена и съвременна гъвкава работна култура сред служителите ни, а това се реализира само чрез култура на доверие и съсредоточаване върху постиженията и резултатите.

Активна и целеустремена общност на равнопоставеност на жените и мъжете: Изграждането на равнопоставена работна общност вдъхновява и ангажира колегите все повече, а това отразява разнообразните потребности и перспективи и на нашите колеги, но и на нашите потребители. Създавайки философия за партньорство, ние насърчаваме хората да се чувстват добре дошли в работната си среда. Това е целта на всички наши платформи, насочени към създаването на местни разнородни общности, като свързват хората и ги насърчава да се осланят един на друг, да говорят и изразяват себе си свободно без да прикриват различията си.

Компанията винаги е насърчавала равенството между жените и мъжете в процесите на взимане на решения, както и полага усилия чрез вътрешни процедури, комисии и правилници за борба с насилието, основано на пола, както и защита, и подкрепа за всеки в неравностойно положение.

Как приложението на тези политики се отразява положително на Вашата компания?

В Монделийз вярваме, че по-високата ангажираност на служителите, равнопоставеността между мъжете и жените и приобщаването води до повече креативност, иновации и повишава репутацията и марката на компанията. С опита, който имаме, сме убедени, че следващото поколение служители (86% (жени) и 74% (мъже)) се интересуват и насочват към тези компании, които прилагат политики, стандарти и инициативи, подпомагащи равнопоставеността на мъжете и жените. Вярваме, че Монделийз отговаря на изискванията и философията на младото поколение в тази посока и е сред желаните компании за работа в България. Това ни мотивира да сме още по-гъвкави, защото виждаме положителното представяне на нашите служители, именно когато те имат възможност за баланс в своя живот.

Прозрачното заплащане и прозрачните процедури за кариерно развитие са важен фактор за насърчаването на равнопоставеността на работното място. Наскоро беше приета Директива на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за контрол на прилагането, която предстои да бъде транспонирана в националното законодателство. Какви са вътрешните политики на Вашата компания по отношение на прозрачността и равното заплащане за равен труд? 

Определяйки възнагражденията, компанията използва информация и параметри за дадената позиция, различни от характеристиките (било то личностни) на даден служител. Т.е. какво възнаграждение ще получи даден служител не е обвързано под никаква форма с неговата полова принадлежност. Прозрачността се гарантира от вътрешните процедури, свързани със структурата на възнагражденията, а друг наш гарант за прозрачност е и “Политиката за публикуване на вътрешни кариерни възможности”.

Какво е съотношението на жените и мъжете във Вашата компания и има ли жени на лидерски позиции? 

Съотношението на жените и мъжете в Монделийз в България е 55% жени към 45% мъже, като 67% са жените, част от лидерския екип на компанията.

Смятате ли, че има нужда от законодателни промени и повече конкретни политики на национално ниво, за да бъдат насърчени работодателите да прилагат вътрешни мерки за постигане на равнопоставеност на половете.

Смятам, че за българските работодатели, в по-голямата им част, философията за равнопоставеност е част от културата на организацията им. Не мисля, че ако нямаш вътрешната потребност / разбиране за важността на разнообразието за компанията ти, нови законодателни мерки (често по-скоро наказателни, отколкото превантивни) биха променила коренно „демографията“ на дадената организация. Така че, моята „препоръка“ би била по-скоро в посока на подкрепа на работодателите в това им поведение чрез различни програми. От друга страна, всички ние се сблъскваме с проблема липса на хора (кадри), а една голяма група (каквато са жените над 55 години или жените от ромски произход) остава извън работния пазар. И в това поле държавата би могла да бъде този двигател и опора при въвеждането им като активни участници. 


  • Фондация „Екатерина Каравелова” е член на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет, който гласува предложенията за избор на носители на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжетe по предложение на Комисия за разглеждане и оценка на постъпилите кандидатури, която се назначава от министъра на труда и социалната политика.
  • Може да научите повече за дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет, който е постоянно действащ, координиращ и консултативен орган, който подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика по равнопоставеност тук.
  • Становищата на Фондация „Екатерина Каравелова” във връзка с работата на Съвета може да намерите тук.

Заглавна снимка: Веселина Стайкова – People Lead, Commercial Unit BG