Политики

Изследване на дългия COVID-19 при жените в България

Различни изследвания с категоричност сочат, че жените страдат от дълъг COVID-19 много по-често от мъжете. Тази тема обаче не се дискутира в българското публично пространство. Липсват и данни за жените в страната, които са засегнати от дълъг COVID-19 и какви действия са предприети за адресиране на този проблем.  Това прави трудно провеждането на целенасочени политики.

Работата на Фондация „Екатерина Каравелова“ се ръководи от убеждението, че политиките трябва да бъдат базирани на данни и доказателства и че има нужда от повече обществени дискусии по ключови теми като здравеопазването с фокус върху проблемите и нуждите на жените. По тази причина през годината организирахме две дискусии под надслов „Здраве: от жени за жени“, като отделихме специално внимание на темата за дългия COVID-19 при жените. Обратната връзка, която получихме беше, че наистина е необходима повече информация, както и възможност за жените да споделят своя опит.

За да отговорим на тези нужди, разработихме въпросник, който е насочен към жени, преболедували COVID-19 и може да бъде попълнен абсолютно анонимно тук.

С помощта на събраните данни ще изготвим доклад, който ще ни даде възможност да проведем целенасочена застъпническа кампания за адресиране на предизвикателствата, произтичащи от дългия COVID-19 при жените. 

*Анкетата се провежда в рамките на проекта „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България. Финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/). Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.