Политики

Нов наръчник помага на парламентите да насърчат равнопоставеността на половете

Как могат парламентите да станат институции, в които има равнопоставеност на половете и със своята дейност насърчават такава и в обществото?

Отговори на тези въпроси бяха представени на 24 януари в рамките на онлайн събитие на тема  „Институционализиране на интегрирания подход на равенство между половете в парламента: одит на равнопоставеността чрез подход, основан на участието и планове за действие за насърчаване на равнопоставеността“.

Събитието беше организирано от Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ПА ОССЕ) и Службата за демократични институции и права на човека (СДИПЧ) на ОССЕ.

 Онлайн дискусията имаше две основни цели:

В събитието се включиха над сто участници – парламентаристи, дипломати, представители на граждански организации и академичните среди, сред които беше и Маргарита Спасова, експерт застъпничество към Фондация „Екатерина Каравелова“.

Председателката на ПА ОССЕ Маргарета Седерфелт и директорът на СДИПЧ на ОССЕ Матео Мекачи поздравиха участниците в началото на събитието и подчертаха значението на общите действия за постигане на равенство на половете в региона на ОССЕ. Г-н Мекачи обърна внимание, че повишаването на представителството на жените не е случайност, а резултат от сериозна политическа мобилизация. Той сподели, че средното ниво на представителство на жените в парламентите от региона на ОССЕ е 31% и постигането на дългосрочната цел за паритет (50/50) е все още далеч, както и че има нужда от създаване на условия за пълноценно участие и реална възможност за въздействие върху процесите на вземане на решения.

Саша Гаврич от СДИПЧ на ОССЕ представи два инструмента за интегриран подход към равенството между половете, с които ОССЕ подкрепя националните парламенти от региона, а именно одит на равнопоставеността и планове за действие за насърчаване на равнопоставеността, както и новия „Наръчник за одит на равнопоставеността на половете в парламентите чрез подход, основан на участието“. Той допълва публикацията „Реализиране на равенство на половете в парламента: наръчник за парламенти от региона на ОССЕ“ от 2021 г. и предлага рамка за провеждане на одит на равнопоставеността, основан на участието, вземайки предвид, че всеки парламент функционира в собствен специфичен контекст.

Проф. Сара Чайлдс от Единбургския университет, водеща изследователка в областта на политическото представителство на жените и консултант с опит в работата с различни международни организации и национални парламенти, обърна внимание на значението на сътрудничеството между академичните среди и гражданското общество и парламентите, така че последните да се развият като институции с чувствителност към въпросите на равнопоставеността.

Следващите двама панелисти, Божена Йелушич, председател на комитета за равенство между половете в парламента на Черна гора и Кенет Форслунд, първи заместник-председател на шведския Риксдаг и член на парламентарната работна група за равенство на половете, споделиха какви действия в посока постигане на равенство са били предприети от парламентите в техните страни.

Събитието продължи с дискусия по въпроси, зададени от участниците, сред които бяха значението на провеждането на одит на равнопоставеността не само в парламентите, но и в политическите партии, ролята на гражданските организации в процеса на трансформация на парламентите в посока равнопоставеност, важността на прилагането на интерсекционален подход, който да адресира не само неравенствата по пол, но и други фактори като етническа принадлежност и наличие на увреждане.

В края на събитието говорителите насърчиха националните парламенти и всички заинтересовани страни да работят систематично, да прилагат многопартиен подход, да търсят сътрудничество и експертиза от гражданските организации и академичните среди и да работят за стратегическо разработване на процеси, които да доведат до реална институционална промяна без значение от съществуващото състояние на равнопоставеността, от което стартират в своя контекст.