Политики

Нужни са целенасочени и системни мерки за превенция на насилието, основано на пола

Насилиетo, основано на пола е обществен проблем и една от най-разпространените форми на нарушаване на правата на човека

Фондация „Екатерина Каравелова“ работи повече от 7 години за овластяването на жени и момичета в страната и за развиване на тяхната вяра в себе си, за преодоляване на структурни и системни неравенства чрез директна работа на терен. Екипът на фондацията вярва, че равнопоставеността е основно право на човека и е важно да се работи за повишаване на общественото разбиране и чувствителност по тази тема. По тази причина, фондацията проведе 18-месечно изследване, което даде глас на 42 жени от всички шест района за планиране в страната. Аналитичният доклад „Гласовете на жените в България“ идентифицира основните проблеми, с които се сблъскват жените, като насилието, основано на пола е един от тях. 

Сред интервюираните има жени, които са преживели различни видове насилие – то се различава както по източника си – от родители, от партньори, от други хора, така и по вида си – физическо, психическо, сексуално, икономическо и пр.

Същевременно, по данни на НСИ, публикувани през 2022 г., близо 12% от жените между 18 и 74 години са преживели поне един случай на физическо или сексуално насилие, а над 20% са преживели един или повече случаи на насилие от интимен партньор. Младите жени са сред най-уязвимите като всяка трета жена на възраст между 18 и 29 години е била насилвана от настоящ или бивш партньор. Насилието от интимните партньори във всичките му форми е сред най-честите форми на насилие, основано на пола и засяга всички без значение от техния социален, образователен и икономически статус. 

Въпреки че на 21 юли тази година бяха приети дългоочаквани промени в Закона за защита от домашно насилие, които Фондация „Екатерина Каравелова“ е подкрепяла със становища в различни кръгове на обществени консултации, остава много несвършена работа. Част от нея е необходимостта от допълнителни промени в Закона за защита от домашно насилие, които да разширят кръга от защитени лица, като включат и такива в интимна връзка без брак. Има нужда и от подобряване на достъпа до социални услуги за преживели насилие и изграждане на повече центрове за настаняване. 

Случаят на насилие срещу млада жена от Стара Загора, който шокира обществото последните дни със своята жестокост показва отново важността  да се работи за превенция на случаите на насилие, основано на пола. То се корени в системни неравенства, дискриминация и патриархални норми, които толерират насилието и учат, че е частен, а не обществен проблем. Превенцията може и трябва да се случва чрез последователен политически ангажимент за насърчаване на равенството на половете във всички сфери на обществения живот. Нужни са координирани и целенасочени усилия от всички заинтересовани институции и организации, както за подобряване на правната рамка, така и за нейното адекватно прилагане. Смятаме, че са наложителни мерки в сферата на образованието и културата и за преодоляване на феминизираната бедност и икономическите неравенства, както и създаване на сигурна среда и търсене на сътрудничество с гражданските организации и местните общности за повишаване на ефективността на дейностите по превенция на насилието, основано на пола във всичките му форми.