Политики

Презареждане на застъпничеството за права в Европа

Застъпничеството е изключително важна част от работата на гражданските организации, но често остава неразбрано като дейност. Може би една от причините е, че има множество различни дефиниции. В същината си обаче застъпническата работа се свежда до провеждането на целенасочени действия, които група хора или граждански организации предприемат в подкрепа на определена кауза, за да се въздейства върху вземащите решения с цел разработване и прилагане на политики и постигане на положителна промяна.

Застъпничеството е и важна част от дейността на Фондация „Екатерина Каравелова“, чрез която работим за постигане на равенство между половете и пълноценно участие на жените във всички обществени сфери.

По тази причина участието на Маргарита Спасова от нашия екип във второто издание на програмата RARE (Recharging Advocacy for Rights in Europe) е една прекрасна възможност за повишаване на капацитета на фондацията и развиване на мрежа от активни граждански организации в Европейския съюз. Програмата е съвместна инициатива на Hertie School, Берлин, Унгарския хелзинкски комитет, Нидерландския хелзинкски комитет, Хелзинкската фондация за права на човека и Oxfam Novib. Нейната цел е да събере представители на граждански организации от различни държави, за да повишат своите умения и да изградят силен алианс, който да се застъпва за правата на човека и гражданското пространство на европейско ниво. Програмата продължава 2 години и включва 10 тематични срещи по теми като комуникации в сферата на правата на човека, разработване на политики, лидерство и други.

Началото на новото издание на програма RARE беше поставено през месец октомври в Крит, където 26 участници от граждански организации от целия Европейски съюз се събраха, за да споделят за своята застъпническа дейност и да положат основите на съвместната си работа в защита на основните права и върховенството на закона в ЕС. Следващата тематична среща на застъпническата мрежа ще се проведе в края на месец ноември в Талин и ще даде възможност на участниците в първото издание на програмата и новата група да обменят опит и да развият своите умения за публично говорене.

Убедени сме, че повишаването на застъпническия капацитет на фондацията ще ни даде възможност да работим още по-ефективно по въпросите на равнопоставеността и правата на жените както на национално, така и на европейско ниво.


Настоящата публикация е част от проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България, финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.