Политики

Равнопоставеност на половете в политиката – предизвикателства и възможности в българския контекст

Представяне на доклад от кръглата маса „Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността“ и добри международни практики

Равнопоставеното участие в процесите на вземане на решения за всички членове на обществото е въпрос на справедливост, спазване на правата на човека и пълноценно функциониране на демокрацията. Въпреки отсъствието на формални пречки пред равното участие на жените и мъжете в политическите процеси равнопоставеност в България липсва и причините следва да се търсят и да бъдат адресирани. Това беше мотивацията на Фондация „Екатерина Каравелова“, с подкрепата на Фондация Фридрих Еберт България, да организира кръглата маса „Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността“, която се проведе през месец септември 2022 г. в град Пловдив.

Настоящият доклад очертава накратко значението на равнопоставеността на половете в политиката, актуалната картина в България след последните парламентарни избори през октомври 2022 г. и резултатите от кръглата маса „Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността“. Във втората част на публикацията са описани някои добри международни практики, които биха могли да бъдат приложени в България с цел повишаване на участието на жените. В заключение е предложен списък с препоръки.

Добри практики

В частта с добри международни практики са разгледани провеждането на одит на равнопоставеността на половете в политическите партии и в парламента като основа за разработване на последващи планове за действие за насърчаване на равнопоставеността. Обърнато е внимание на развиването на капацитет, обученията и менторството като важни фактори за подобряване на представителството на жените в политиката. Представени са и доброволни мерки, които политическите партии могат да въведат при подбора на кандидати за своите изборни листи с цел насърчаване на равнопоставеността. Докладът обръща внимание и на достъпа до ресурси и финансиране, който често е по-труден за жените в политиката. Последно са представени различни примери за сформиране на парламентарни структури за жени народни представители като инструмент за насърчаване на равнопоставеността и адресиране на проблемите на жените.

Препоръки

Докладът завършва с препоръки към работата на политическите партии и Народното събрание, които включват провеждане на одит на равнопоставеността и разработване на планове за действие на базата на резултатите от одита, гарантиране на равен достъп до ресурси за всички членове на партиите със специално внимание към жените от малки населени места, въвеждане на оценка на въздействието на база пол, когато се подготвят оценки на законопроекти и други.

Пълният списък с препоръки може да бъде намерен в доклада „Равнопоставеност на половете в политиката“ тук.