Политики

Равнопоставеност на работното място: Практиката на Експириън България

Мисията на Фондация „Екатерина Каравелова“ е да подкрепя развитието на жените в България – личностно и обществено чрез авторски програми за личностно развитие и обучения по активно гражданско участие. Опитът, който придобихме през годините, ни научи, че е от ключово значение освен да работим на терен, да се застъпваме и за политики за равнопоставеност на половете, базирани на данни и доказателства.

В серия от няколко интервюта ви запознаваме с политиките и практиките на компании носители на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжетe, който се връчва ежегодно от Министерството на труда и социалната политика.

Разговаряме по темата с Експириън България. 

Експириън България ЕAД е носител на Отличителен знак за значими постижения в сферата на равнопоставеността на жените и мъжете за 2022 година. Какви са вътрешните политики, които прилагате и Ви помогнаха да постигнете това? 

Темата относно равнопоставеността между жените и мъжете е изключително актуална и се радваме, че в Експириън България тя е силно застъпена в глобалната политика на компанията и то не отскоро. В своята почти 20-годишна история Експириън България насърчава равенството между половете, но и приемането на различията между хората в различните им аспекти.

В Експириън се стремим да изграждаме силна култура на приемственост и създаване на мироглед за приемане на различията сред служителите, което да е постоянен процес, насочен към всички служители – от най-ранен етап на подбор на кадри, последващи въвеждащи и регулярни обучителни програми за развитие на техните знания и умения. 

На първо място, компанията спазва своите вътрешни принципи за равенство през целия процес за подбор и наемане на служители. Всеки кандидат за работа, независимо от своя пол, раса, религия или социален статус, има равни възможности за кариерно развитие при нас. Политиката ни за равенство в процеса по подбор се публикува във всяка обява за работа. Освен това кандидатите ни получават дигитален документ – „Книга на кандидата“, в който детайлно е описано как компанията насърчава многообразието и равните възможности. Друг задължителен елемент в процеса по подбор е Експириън да проведе интервюта за всяка обявена позиция както с мъже, така и с жени. 

Като част от своята онбординг програма всеки служител се запознава с Глобалния кодекс на Експириън, в който са изведени принципите на организацията за създаване на култура на приобщаване, взаимно уважение и равни възможности за развитие. Освен с него, в първия си работен ден всеки служител се запознава и с правилника за вътрешния ред, в който отново се подчертава културата на приобщаване и равнопоставеност.

Казвайки, че политиката ни е насочена към всички, бихме искали да подчертаем, че нашите специалисти по човешки ресурси и мениджъри по подбор също преминават редица вътрешни обучения на тема многообразие и равенство. По този начин насърчаваме тяхното мислене в посока приобщаване на хора с различия и свеждаме до минимум евентуални предпоставки за несправедлив или предубеден подбор при избора на кандидати.

Роля на компанията е не само да създава условия за обучение по темата за равенството между половете, но и да дава на жените възможности за допълнително професионално развитие. По време на нашите вътрешни специализирани обучителни програми за развитие на жени, участничките посочват своята кариерна цел, а с помощта на ментори, мениджъри и бизнес партньори се изготвя детайлен план за тяхното развитие въз основа на посочените от тях цели. 

За нас в Експириън е изключително важно да бъдем близо до своите служители във всеки етап от техния живот. Затова имаме и специална вътрешна програма, насочена към жените в майчинство, които работят в организацията. Всяка майка или татко на новородено получава специален подарък – пакет с подаръци за своето дете. По-ценното за нас е, че през целия период на майчинството ние оставаме във връзка с майката и ѝ изпращаме информация за всички новости в компанията. Целта е когато настъпи моментът тя да се върне на работното си място след майчинство, да е запозната със случващото се в компанията и не само лесно и безпроблемно да се върне към обичайните си работни задължения, но и да има възможност да се развива. След нейното завръщане на работа, компанията осигурява редица допълнителни възможности за намалено и гъвкаво работно време с цел да подсигури плавния преход и стабилен баланс между личен и професионален живот. 

Не на последно място, през последните няколко години активно развиваме нашите така наречени вътрешни комитети по интереси. Това са групи от доброволци от различни бизнес звена на компанията, които организират различни инициативи и събития за екипа на Експириън България с цел да допринасят за баланса между работа и личен живот, да създават информационни кампании по определени общественозначими теми и да подпомагат всички колеги да обменят опит и познания в различни сфери. Тези комитети получават подкрепата на лидерския екип на организацията, а една от доброволческите групи е нашият Diversity, Equity & Inclusion комитет, или с други думи – комитетът, който насърчава вътрешната ни култура на многообразие, приемане на различия и равнопоставеност. 

Всички тези усилия имат реално отражение и върху вътрешната удовлетвореност. Като част от годишното ни проучване за удовлетвореност сред служителите поставяме серия от въпроси, свързани с усещането сред колегите за култура на приобщаване и социално многообразие. Радваме се, че получената обратна връзка за изминалата година потвърждава силното усещане за равнопоставеност сред над 95% от всички служители.

Разбира се, всички тези политики са локални за Експириън България, като в допълнение Експириън на международно ниво прилага цялостна стратегия за развитие на тази култура на приобщаване и равнопоставеност. Едно от последните нововъведения на компанията е създаването на глобална вътрешна платформа, която създава възможност за връзка между всички специалисти и доброволчески организации в Експириън. 

Как приложението на тези политики се отразява положително на Вашата компания? 

Компанията създава и развива култура и принципи на равнопоставеност във всички сфери на своята дейност и сред своите служители както в България, така и в световен мащаб. Щастливи сме, че по този начин компанията оставя дълготраен принос както за промяна на нагласите в обществото и изкореняване на предразсъдъците, така и за развитие на своя бизнес. Нашите наблюдения и международно признати проучвания доказват, че компаниите, отворени към различията, които промотират култура на приобщаване, са: 

 • По-способни да надхвърлят финансовите си цели;
 • По-способни да постигат висока ефективност на работното място; 
 • По-иновативни и адаптивни; 
 • По-способни да постигат по-добри бизнес резултати. 

Прозрачното заплащане и прозрачните процедури за кариерно развитие са важен фактор за насърчаването на равнопоставеността на работното място. Наскоро беше приета Директива на Европейския парламент и на Съвета за укрепване на прилагането на принципа за равно заплащане на жените и мъжете за равен труд или за труд с равна стойност чрез прозрачност в заплащането и механизми за контрол на прилагането, която предстои да бъде транспонирана в националното законодателство. Какви са вътрешните политики на Вашата компания? 

За разлика от други държави в Европа и света, в Експириън България няма разлика между нивата на заплащане между мъже и жени. Това е много важна предпоставка за насърчаване на кариерното и личностно израстване на жените, подпомагане на техния стандарт на живот и създаване на чувство за пълноценност у тях. Независимо дали кандидатства за позиция на ниво специалист, експерт или ръководител, всяка жена получава същите нива на заплащане за целевата от нея позиция като всеки кандидат от мъжки пол.

Вашата компания има предмет на дейност в областта на разработването и продажбата на софтуерни продукти и въпреки че България e водеща в Европейския съюз по процент жени в сферата на информационните и комуникационните технологии, в този сектор все още преобладаващо са заети мъже. Какво е съотношението на жените и мъжете във Вашата компания и има ли жени на лидерски позиции? 

При нас професионална реализация намират близо 1000 професионалисти в сферата на информационните технологии, финансите, счетоводството, анализа на данни и други. Истината е, че в Експириън България с малък превес е броят на жените, като за месец май 2023 то е в съотношение 52% към 48%.

Лидерският ни състав се състои от 8 души, като трима от тях са жени и те заемат ключови за компанията позиции. Голяма част от позициите на ниво среден мениджмънт в компанията също са заемани от жени. 

Смятате ли, че има нужда от законодателни промени и повече конкретни политики на национално ниво, за да бъдат насърчени работодателите да прилагат вътрешни мерки за постигане на равнопоставеност на половете? 

През последните години българската държава бележи прогрес в своите инициативи за насърчаване на равнопоставеността между половете, но това е дълъг процес, който изисква време, устойчиви практики и приемственост в политически аспект. Наред с изготвянето на насърчителна рамка към работодателите, не по-малко важно е и създаването на благоприятни условия за нейното ефективно прилагане. Смятаме, че областите, върху които е важно да се фокусират националните политики, са свързани с:

 • Подобряване на условията за прием и отглеждане на деца в държавни заведения от най-ранна възраст; 
 • Насърчаване за по-ранно завръщане към работния процес чрез разширяване и по-голяма гъвкавост в обхвата на финансовата подкрепа за родители; 
 • Равнопоставеност при осигуряването на държавна подкрепа за отглеждане на дете между мъже и жени; 
 • Информационни кампании и инициативи, свързани с разпознаването и награждаването на добрите практики сред работодатели. 

Радваме се, че секторът на информационните технологии, към който принадлежим и ние, се гордее с баланс между половете и ясно изградени програми и политики за насърчаване на многообразието.


 • Фондация „Екатерина Каравелова” е член на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет, който гласува предложенията за избор на носители на Oтличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжетe по предложение на Комисия за разглеждане и оценка на постъпилите кандидатури, която се назначава от министъра на труда и социалната политика.
 • Може да научите повече за дейността на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерски съвет, който е постоянно действащ, координиращ и консултативен орган, който подпомага МС в разработването и провеждането на държавната политика по равнопоставеност тук.
 • Становищата на Фондация „Екатерина Каравелова” във връзка с работата на Съвета може да намерите тук.

Снимки: Експириън България