Политики

Среща за сътрудничество с представители на Министерството на труда и социалната политика

На 7-ми март Маргарита Спасова от нашия екип се срещна със старши експерт Теодор Цанев и държавен експерт Ани Евгениева от отдел  „Равни възможности, антидискриминация и социални помощи“ на Министерство на труда и социалната политика.

Отделът, наред с другите си отговорности, разработва и координира изпълнението на държавната политика в областта на равните възможности и участва в разработването на методики и методи за мониторинг и изследване на равенството между половете и разликите по пол. Отделът е и секретариат на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет, чийто официален член е и фондация „Екатерина Каравелова“  от октомври 2021 г.

Целта на срещата беше да представим дейността на фондацията и да обсъдим възможностите за сътрудничество в контекста на функционирането на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерски съвет. Маргарита Спасова обърна специално внимание на работата на организацията в областта на политиките по равнопоставеност и конкретно проблема с ниското представителство на жените на изборни длъжности. Тя сподели доклада „Участие на жените в политиката“, който фондацията публикува в края на месец ноември 2021 и отново заяви нашата ангажираност с темата.

Представителите на Министерство на труда и социалната политика проявиха интерес и към дейностите на фондацията по направление „Общност“ и „Развитие“. Бяха обсъдени начините чрез мрежата на социалния формат ТЯ в България да бъдат популяризирани различни инициативи като възможността на местни институции и организации да кандидатстват за Отличителен знак за значими постижения в ефективното изпълнение на политиката по равнопоставеност на жените и мъжете.

Срещата беше проведена в рамките на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България”, който се изпълнява с финансова подкрепа от Фонд Активни граждани България. Финансовата подкрепа е предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП (https://www.activecitizensfund.bg/).

Основната цел на проект „Изследване на нуждите и проблемите на жените в България” е да се проведе качествено социологическо проучване, което да осветли проблемите и нуждите на жените от различни социални групи от всички 6 района за планиране в страната.