Политики

Жени, мир и сигурност

Преди няколко дни започнаха срещи между Украйна и Русия и едно нещо може да остане незабелязано за много хора, но не и за експертите, които дълги години се занимават с резолюция на конфликти. На масата за преговори липсват жени. Защо това е важно? Има достатъчно данни и анализи, които сочат, че когато жени участват в договарянето на мирни споразумения, то вероятността преговорите да са успешни и да се стигне до сключването на мирно споразумение и то да е устойчиво и дългосрочно е много по-голяма.1

Тази ключова роля на жените е разпозната и именно затова през 2000 година Съвета за сигурност на ООН приема резолюция 1325 наречена “Жени, мир и сигурност”. 

Резолюцията потвърждава важната роля на жените в превенцията и разрешаването на конфликти, мирни преговори, мироопазващи и хуманитарни операции и участието им в дейности по възстановяване след конфликти. Също така обръща важно внимание на равнопоставеното участие и пълното включване на жените по въпросите на мира и сигурността. 

В качеството си на съавтор на резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН, България отдава приоритетно значение на въпросите, свързани с равноправието на жените във всички области на обществено-политическия, икономическия и социалния живот. На 19 март 2020 г. С решение на Министерския съвет №185 бе приет първият “Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020-2025 г”.

От фондация “Екатерина Каравелова” припомняме поетите ангажименти от България, които считаме за ключови в настоящата ситуация, а именно:

Раздел 2: Участие

Мерки за насърчаване и подкрепа на активното и резултатно участие на жените във всички мирни процеси, както и тяхното присъствие при формалното и неформалното вземане на решения на всички равнища са водещи принципи за постигането на устойчив мир и сигурност.

Раздел 3: Закрила

Повишаване на осведомеността на обществото по отношение на: защитата на правата на жените и момичетата по време на въоръжен конфликт; предотвратяване на всички форми на насилие спрямо жени и момичета;

Засилване на ангажиментите за предотвратяване на сексуална експлоатация и насилие в извънредни ситуации;

Обръщаме специално внимание на една от целите залегнали в българския национален план, с която се планира осъществяване на специфични дейности, които подпомагат предоставянето на необходимата грижа и успешното интегриране в обществото на жени и момичета, търсещи или получили международна закрила.

На 8 март от 18:00 часа фондация “Екатерина Каравелова” организира събиране на Виенски павилион в Цар Симеоновата градина в Пловдив, за да повдигне въпроса с участието на жените в настоящата ситуация в Украйна.


1https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03050629.2018.1492386